واردات بدون تمدید ثبت سفارش

ابلاغ و دستور در خصوص اجرای بخشنامه 312 سال 97 

 

 ( ترخیص کالاهای اساسی نیاز به تمدید ثبت سفارش ندارد) 

 

موضوع به پرسنل ذيربط ابلاغ  و بخشنامه در تابلو اعلانات اداره نصب شود 

 

#ترخیص #واردات #صادرات #گمرک #مسترترخیص