دلار گرفته اند ولی کالایی وارد نکرده اند !!!

شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته‌اند ولی وارداتی نداشته یا آن را بازنگردانده‌اند شعبده بازهای اقتصاد را بهتر بشناسیم ... @mrtarkhiscom  @mrtarkhiscom  @mrtarkhiscom  @mrtarkhiscom    ۱۰ شرکت حوزه دارو و ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی با بیش از ۹۷۹ میلیون یورو دولتی، هیچ کالایی وارد نکرده‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده کالاهای اساسی درمجموع نزدیک به ۸۴۹ میلیون یورو تخلف ارزی یا ارز رفع تعهد نشده دارند. ۵۷۱ میلیون یورو از آن معادل …
ادامه مطلب