صادرات سنگاپور و نسبت وسعت و جمعیت آن با ایران

نمودار ⁧#بانک_جهانی⁩ نشان میدهد ⁧#ایران⁩ در حوزه ⁧#صادرات⁩ از کشورهای ⁧#آسیایی⁩ مانند ⁧#سنگاپور⁩(580 billion$) ⁧#عربستان⁩( 240$) ⁧#امارات⁩(390$) و ⁧#اندونزی⁩(210$)بسیار عقبتراست،صادرات ایران تنها (110$)است.مساحت سنگاپور ۷۲۲ کیلومتر(نصف جزیره قشم) و جمعیت آن5 میلیون نفر است در حدود جمعیت ⁧#خوزستان⁩

@mrtarkhiscom 

@mrtarkhiscom 

@mrtarkhiscom